Διεύθυνση

Λ.Φιλαδελφείας 24, 13671 Αχαρνες

Τηλέφωνο

+0030 210 2467794
+0030 210 2467792

Mail

info@nikas-accountants.gr

Προσωπικές Εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ)

Οι τρεις εμπλεκόμενοι φορείς στην όλη διαδικασία είναι O OAEE, το επαγγελματικό επιμελητήριο οπού ανήκει η εκάστοτε επιχείρηση και η εφορία. Πριν πάτε οπουδήποτε θα πρέπει να έχετε βρει τους ΚΑΔ ( Κωδικοί Αρίθμησης Δραστηριότητας ) που αντιστοιχούν σε αυτό που θέλετε να κάνετε. Θα πρέπει να ορίσετε μια κύρια δραστηριότητα και αν θέλετε άλλες δευτερεύουσες.

Μπορείτε να δείτε όλους τους ΚΑΔ εδώ

Για να κάνει κάποιος έναρξη επαγγέλματος πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:
 • Για την έναρξη επαγγέλματος απαιτείται, καταρχάς, βεβαίωση εγγραφής από το επιμελητήριο που ανήκει ο ενδιαφερόμενος. (2 αντίτυπα)
 • Στην περίπτωση που γίνεται εγγραφή για πρώτη φορά, στο επαγγελματικό επιμελητήριο, χορηγείται βεβαίωση προεγγραφής την οποία καταθέτει ο ενδιαφερόμενος στην εφορία για την έναρξη επαγγέλματος. Αφού μετά ολοκληρώσει τη διαδικασία της έναρξης, καταθέτει το αντίστοιχο αποδεικτικό στο επιμελητήριο προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής του σε αυτό.
 • Για την έναρξη επαγγέλματος απαιτείται, επιπλέον, βεβαίωση εγγραφής από ασφαλιστικό φορέα. Για τον Ο.Α.Ε.Ε.
 • Δικαιολογητικά εγγραφής:
  • φωτοαντίγραφο ταυτότητας μαζί με την ταυτότητα.
  • φωτοτυπία των πρώτων ενσήμων του πρώτου ασφαλιστικού φορέα και το πρωτότυπο (για ασφαλισμένους μετά την 01/01/1993)
  • Βεβαίωση απογραφής από το ΙΚΑ (για ασφαλισμένους μετά την 01/01/1993)
  • Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο εφορία ή υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτησίας ή υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης στέγης θεωρημένη από δημόσια αρχή και μία φωτοτυπία.
  • ΑΦΜ
  • ΑΜΚΑ
  • Δικαίωμα εγγραφής (111,10 ευρώ)
  • Εξουσιοδότηση επικυρωμένη από αστυνομία, σε περίπτωση που η εγγραφή γίνει από άλλο πρόσωπο, στην οποία να αναφέρεται ότι παρέχεται η δυνατότητα για συμπλήρωση και υπογραφή υπεύθυνων. δηλώσεων που απαιτούνται για την εγγραφή του στον Ο.Α.Ε.Ε. και την ταυτότητα του.
  • Υπεύθυνη δήλωση με ανάλογο κείμενο, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, όταν δεν αναφέρεται στην εξουσιοδότηση , ότι μπορεί ο εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει Υπεύθυνή δήλωση, που αφορά την εγγραφή.
 • Στην συνέχεια χορηγείται βεβαίωση προσωρινής εγγραφής στον Ο.Α.Ε.Ε. Ο ασφαλισμένος καταθέτει αυτή τη βεβαίωση στην εφορία για να κάνει έναρξη επαγγέλματος.
 • Ο ενδιαφερόμενος πηγαίνει στην εφορία οπού ανήκει η έδρα της επιχείρησης του, στο τμήμα μητρώου, και καταθέτει τα παρακάτω: (Για πρώτη εγγραφή)
 • Τη βεβαίωση εγγραφής στο επιμελητήριο.
 • Τη βεβαίωση εγγραφής από τον Ο.Α.Ε.Ε.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του.
 • Το μισθωτήριο συμβόλαιο της έδρας ή αν πρόκειται για παραχώρηση, χρειάζεται το συμβόλαιο και αντίγραφο αυτού μαζί με υπευθ. δήλωση του ιδιοκτήτη ότι παραχωρεί το χώρο για να χρησιμοποιηθεί ως έδρα. (Αν άλλαξε κάποιο στοιχείο στη διεύθυνση της έδρας και το συμβόλαιο δεν το γράφει, χρειάζεται επιπλέον και ένας πρόσφατος λογαριασμός Δ.Ε.Η. Ο.Τ.Ε. κλπ.)
 • Στη συνέχεια ο ασφαλισμένος επιστρέφει στον Ο.Α.Ε.Ε. όπου καταθέτει το αποδεικτικό έναρξης επαγγέλματος. Έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής στο ταμείο και παραλαμβάνει και ειδική βεβαίωση την οποία καταθέτει στη συνέχεια στην εφορία για να κάνει θεώρηση βιβλίων-στοιχείων.
 • Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία έναρξης επαγγέλματος στην εφορία και εγγραφής στον Ο.Α.Ε.Ε. ο ασφαλισμένος μπορεί (και πρέπει) να θεωρήσει τα βιβλία και τα στοιχεία του. Αφού προμηθευτεί σφραγίδα, το βιβλίο που υποχρεούται από το νόμο να τηρεί, χειρόγραφο ή μηχανογραφημένο, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τη δραστηριότητα του, πηγαίνει στην εφορία, στο τμήμα του κώδικα, και καταθέτει: Το βιβλίο και τα στοιχεία. Το βιβλίο πρέπει να είναι αριθμημένο και τα στοιχεία αριθμημένα και σφραγισμένα. Τη βεβαίωση εγγραφής από το επιμελητήριο. Τη βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Ε. Το αποδεικτικό έναρξης επαγγέλματος.
Δικαιολογητικά έναρξης για Προσωπικές Εταιρείες (ΟΕ,ΕΕ)
 • Καταστατικό δημοσιευμένο στο οικείο Πρωτοδικείο
 • Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 περί δωρεάν παραχώρησης χώρου για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση
 • Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής των μελών από Ασφαλιστικό Φορέα (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΙΚΑ κ.λ.π)
 • Εξουσιοδότηση του υπόχρεου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του σε περίπτωση που οι δηλώσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο
 • Α.Φ.Μ. των μελών της Ο.Ε. και Ε.Ε. (φυσικών και νομικών προσώπων)
 • Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ
 • Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. και άδεια διαμονής για εργασία στην Ελλάδα διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους